Literatuuropgave 

Agri-Holland Nieuws, 13 januari 2004.
http://www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html?id=41694 [7 november 2004]

Damme, A. van, ‘Aanteekeningen betreffende de geschiedenis der bloembollen.’ Oorspronkelijk verschenen in: Weekblad voor bloembollencultuur, 18 februari 1899 – 27 februari 1903. Leiden 1976.

Dash, M., Tulpengekte. Hebzucht, leed en toewijding – de bloem die mensen tot waanzin bracht. Vertaald door A. Abeling. 2e dr. Utrecht / Amsterdam 2004.

DBNL Leiden, Stichting, ‘DBNL-auteurs. Alle auteurs.’In: Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren. Leiden g.j..
http://www.dbnl.nl/auteurs/ [5 december 2004]

De drie t’Zamenspraeken Tusschen Waermondt en Gaergoedt, over de Op- en Ondergang van Flora; alsmede Floraes Zotte-bollen, Troostbrief, en een Register der tegenwoordige meest geächte Hyacinten, met der zelver Prysen. Verçiert met een curieuse Prent. Deze twede Druck vermeerdert en van veele fauten gezuyvert. Haarlem 1734.

Erasmus, De lof der zotheid. [vertaald door J.B. Kan en uitgegeven door A.H. Kan]. Pentekeningen van Hans Holbein de jongere. 18e dr. Utrecht /Antwerpen g.j..

Floraes Sotte-Bollen: Afghemaelt in Dichten en Sanghen, Door Verscheyde Autheuren. Alles na de oprechte Copije gedruckt. Amsterdam 1643. (Knuttel 5027)

Fransen, Th., Carnaval ontmaskerd? Maasbree 1981.

Garber, P.M., ‘Tulipmania.’ In: Journal of Political Economy (97) 1989, p. 535-560.

Goldgar, A., ‘De Tulpomanie, een Haarlemse gekte?’ [ Vertaald uit het Engels door M. de Haan en F.W.J. Koorn]. In: Kennemer kroniek. Nieuwsblad van de Archiefdienst voor Kennemerland en de Stichting Vrienden van de Archiefdienst voor Kennemerland . 2002 (21). p.7-12.

Grosheide, F.W., en G.P. Itterzon [red.], Christelijke Encyclopedie. 2 e, geheel herziene druk. Kampen 1961. 6 Dl.

Grijp, L.P., Het Nederlandse lied in de Gouden Eeuw. Het mechanisme van de contrafactuur. Amsterdam 1991. Publikaties van het P.J. Meertens-Instituut voor Dialectologie, Volkskunde en Naamkunde van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen. Dl. 15.

Harline, C.E., Pamphlets, printing, and political culture in the early Dutch republic. Dordrecht / Boston 1987. Interna tional archives of the history of ideas 116.

Harrebomée, P.J., Spreekwoordenboek der Nederlandsche taal, of verzameling van Nederlandsche spreekwoorden en spreekwoordelijke uitdrukkingen van vroegeren en lateren tijd. Utrecht 1856-1870. 3 Dl. Facsimile-uitgave door van Hoeve, Amsterdam 1980.

Heidt, A.M. [red.], Catholica. Informatiebron voor het katholieke leven. Hilversum 1968. 2 dln.

KBS (Katholieke Bijbelstichting ’s Hertogenbosch), De Bijbel. Uit de grondtekst vertaald. Willibrordvertaling. Geheel herziene uitgave 1995. ’s Hertogenbosch 1996.

Koppenol, J., en G. Verhoeven, ‘Krakeel in het bloemperk. Rederijkers, tulpen en vreemdelingenpolitiek in 1611.’ In: Literatuur, (18) 2001, p. 274-286.
http://www.dbnl.org/tekst/kopp002krak01 [29 augustus 2004]

Krelage, E.H., Bloemenspeculatie in Nederland. De Tulpomanie van 1636 – ’37 en de Hyacintenhandel 1720 – ’36. Amsterdam 1942. Patria. Vaderlandsche cultuurgeschiedenis in monografieën onder redactie van Dr. J.H. Kernkamp. 30.

Krelage, E.H., De pamfletten van den tulpenwindhandel 1636-1637. Den Haag 1942.

Krelage, E.H., ‘Het manuscript over den tulpenwindhandel uit de verzameling-Meulman.’ In: Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te ’s-Gravenhage (22) 1943, p. 26-48.

Bibliotheek Wageningen UR, The Krelage Collection
http://library.wur.nl/speccol/krelage.html [17 november 2004]

Bibliotheek Wageningen UR, Wageningen Tulip Portal
http://library.wur.nl/tulip/ [5 september 2004]

Looijesteijn, H., ‘Botanisch klatergoud. Opkomst en ondergang van de tulp als beleggingsobject.’ In: H.W. van den Doel, en G. van Boom [red.], In het verleden behaalde resultaten. Bijdragen tot de Nederlandse beleggingsgeschiedenis. Amsterdam 2002, p. 40-75.

Meijer Drees, M., ‘Nederlandse pamfletten (ca. 1600-1750) als bron voor de literatuurgeschiedenis.’ In: Tydskrif vir Nederlands en Afrikaans, 8 (2001), p. 236-249.
http://academic.sun.ac.za/afrndl/tna/des2001/drees.htm  [29 augustus 2004]

Meijer Drees, M., ‘Pamflettenonderzoek.’ In: Marijke Meijer Drees. Utrecht, 2004.
http://www.marijkemeijerdrees.nl [8 november 2004].

Moggach, D. Tulpenkoorts. Roman. Vertaald door Jean Schalekamp. 5e druk. Amsterdam 2003. Singelpocket.

Naso, Publius Ovidius, Metamorfoses. In: Kox Kollum. Ovidius’ Metamorfoses. Boek VI. [vertaling]
http://www.koxkollum.nl/ovidius/metamorphoses/frameset.htm [8 december 2004]

Noordegraaf, L., en G. Valk, De Gave Gods. De pest in Holland vanaf de late Middeleeuwen. 2e dr. Amsterdam 1996.

Pavord, A. The tulip. Londen 1999.

Posthumus, N.W., ‘De speculatie in tulpen in de jaren 1636 en 1637.’ In: Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te ’s-Gravenhage (12) 1926, p. 3-99.

Posthumus, N.W., ‘De speculatie in tulpen in de jaren 1636 en 1637 (II).’ In: Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te ’s-Gravenhage (13) 1927, p. 3-85.

Posthumus, N.W., ‘De speculatie in tulpen in de jaren 1636 en 1637 (III).’ In: Economisch-historisch jaarboek. Bijdragen tot de Economische Geschiedenis van Nederland. Uitgegeven door de Vereeniging Het Nederlandsch Economisch-Historisch Archief gevestigd te ’s-Gravenhage (18) 1934, p. 229-240.

Sautyn Kluit, W.P., ‘De tulpen- en hyacinten-handel.’ In: Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde - Mededeelingen gedaan in de vergaderingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1865-1866. Leiden 1866. p. 1-71.
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa002186601/_jaa002186601_0011.htm [20 november 2004]

Statenvertaling on-line. Bijbel en kunst.
http://www.statenvertaling.net [19 november 2004]

Stoett, F.A., Nederlandsche Spreekwoorden, Spreekwijzen, Uitdrukkingen en Gezegden. Naar hun oorsprong en beteekenis verklaard. 4e dr. Zutphen 1923.
http://www.dbnl.org/tekst/stoe002nede01/ [1 december 2004]

Thijs, B., en I. Weekhout, ‘Smeekschrift van de goden en godinnen der vruchtbaarheid.’ In: Musaeus, Tijdschrift voor Renaissance-letterkunde (1) 1993 (2), p. 2-14.

Visscher, R., Sinnepoppen. Naar de uitgave van 1614 bij Willem Iansz. te Amsterdam, met 184 illustraties naar de oorspronkelijke gravures en van een inleiding en verklarende noten voorzien door Dr. L. Brummel. Den Haag 1949.

Wilson, P., ‘The Floralia. Ancient Rome’s floral games (April 28 – May 3).’ In: Wilsons Almanac free daily ezine
http://www.wilsonalmanac.com/floralia.html   [18 november 2004]

Woordenboek der Nederlandsche Taal, Den Haag 1864-1998. 29 dl.

Woude, C. van der, Kronyck van Alckmaar. Met zijn dorpen. Ende de voornaamste geschiedenissen desselfs, van ‘tbeginsel der bouwinge der voorsz. Stadt Alckmaar, tot den Jaren 1658. [etc.]. 2e dr. Alkmaar 1658. Uitgegeven in facsimile door Interboek International. Schiedam 1986(?).

CATALOGUS VAN PAMFLETTEN